دفتر وكالت ثبات

كه به شكل اعضاي انفرادي و گروهي در داخل آلمان و خارج در رشته هاي حقوقي وكالت نموده به مراجعين محترم مشاوره مي دهد .
مشاوره ما براي شما همه جانبه مي باشد براي اينكه مسايل حقوقيتان بطور شايسته و به سود شما حل گردد .دفتر وكالت ما امور خدمات اجتماعي را پيگيرانه از پيش برده كه از همين جهت مشاوره و حفاظت از حقوق شما قسمت مهم كار ما را تشكيل مي دهد .
براي اينكه وكالت  Ù…ا درباره موضوعات مورد نياز شما مطابقت داشته باشد ØŒ مشاورهٌ حقوقي ما بر اساس اعتماد دو جانبه Ùˆ دقيق شدن بر امورات فرهنگي ØŒ اجتماعي Ùˆ اقتصادي استوار مي باشد . هدف بر اين است كه براي نگهداشتن Ùˆ تضمين حقوق موكلين خود تا حد ممكن سعي به عمل آوريم .
دفتر وكالت ثبات تشكيل شده از هياًت كاري كه به طرز تفكر شما آشنا بوده و تا حد ممكن از شما حمايت مي نمايد.براي ما بسيار مهم است كه اعتماد دو جانبه ايجاد گردد وبه طوردائمي همكاري ما ادامه داشته باشد.كار مشاوره ما از نظر حقوقي در مرحلهٌ اول مشاوره است ،كه كوشش ما بر اين است كه از برخورد دراز مدت دادگاهي كاسته شود .ما كوشش مي نماييم
در موارد ذيل در كنار موكل حضور داشته باشيم
 
١- حمايت و مشاوره سالم و دقيق
٢- شكل دادن طرح هاي حقوقي قراردادها و ادعا هاي نهاد هاي منطقه اي مربوطه و نمايندگان مسئول
٣- حضور در دادگاه و ادارات دولتي
٤- شركت در كنفرانس ها و سمينار ها جهت ايجاد معلومات كه به مسايل شما ارتباط داشته باشد
Ù¥- وكالت  Ù…ا همچنان در حصول حقوق Ùˆ مطالباتتان كه اكثر موكلين ما اين مطلب را مهم مي دانند ØŒ مثبت بوده.كه هر Ú†Ù‡ زودتر شما به ما مشكل حقوقي خود را توضيح دهيد امكانات موفقيت شما بيشتر خواهد بود. موارد در سيستم هاي حقوقي مختلف ØŒ علوم عالي Ùˆ لياقت همه جانبه را لازم مي داند .
 
از همين جهت دفتر وكالت ثبات سطح دانش Ùˆ آموزشي مداوم  Ø¨Ø± اساس معيار هاي جديد را پي گير بوده ØŒ Ùˆ تماس ما با وكالتخانه ها Ùˆ متخصصين حقوق به طور هم بسته Ùˆ هماهنگ ادامه دارد تا باشد كه كار ما با كيفيت عالي قضاوت گردد.دفتر وكالت ثبات  با قوانين حقوقي مطابقت داشته با كيفيت Ùˆ پي گيري كامل Ùˆ عيان از مرحله اول پروسه تا حصول ادعاهاي شما در خواست وكالت را مي نمايد
 
 
 

اعتماد

 

صلاحیت

 

پایدار

 

Pressemitteilungen des Bundesgerichtshofs
Pressemitteilung 158/23 vom 14.09.2023
Pressemitteilung 155/23 vom 11.09.2023
Pressemitteilung 154/23 vom 05.09.2023
Pressemitteilung 147/23 vom 30.08.2023
Pressemitteilung 140/23 vom 21.08.2023
Pressemitteilung 137/23 vom 11.08.2023
Pressemitteilung 135/23 vom 03.08.2023
Pressemitteilung 132/23 vom 01.08.2023
Pressemitteilung 103/23 vom 03.07.2023
Pressemitteilung 88/23 vom 06.06.2023
Pressemitteilung 85/23 vom 30.05.2023
Pressemitteilung 80/23 vom 16.05.2023
Pressemitteilung 66/23 vom 12.04.2023
Pressemitteilung 57/23 vom 22.03.2023
Pressemitteilung 54/23 vom 17.03.2023
Pressemitteilung 42/23 vom 01.03.2023
Pressemitteilung 39/23 vom 24.02.2023
Pressemitteilung 34/23 vom 21.02.2023
Pressemitteilung 25/23 vom 09.02.2023
Pressemitteilung 15/23 vom 24.01.2023
Pressemitteilung 8/23 vom 13.01.2023

© 2014 anwaltskanzlei sobat | webdesign: webtraum.eu