دفتر وكالت ثبات

كه به شكل اعضاي انفرادي و گروهي در داخل آلمان و خارج در رشته هاي حقوقي وكالت نموده به مراجعين محترم مشاوره مي دهد .
مشاوره ما براي شما همه جانبه مي باشد براي اينكه مسايل حقوقيتان بطور شايسته و به سود شما حل گردد .دفتر وكالت ما امور خدمات اجتماعي را پيگيرانه از پيش برده كه از همين جهت مشاوره و حفاظت از حقوق شما قسمت مهم كار ما را تشكيل مي دهد .
براي اينكه وكالت  Ù…ا درباره موضوعات مورد نياز شما مطابقت داشته باشد ØŒ مشاورهٌ حقوقي ما بر اساس اعتماد دو جانبه Ùˆ دقيق شدن بر امورات فرهنگي ØŒ اجتماعي Ùˆ اقتصادي استوار مي باشد . هدف بر اين است كه براي نگهداشتن Ùˆ تضمين حقوق موكلين خود تا حد ممكن سعي به عمل آوريم .
دفتر وكالت ثبات تشكيل شده از هياًت كاري كه به طرز تفكر شما آشنا بوده و تا حد ممكن از شما حمايت مي نمايد.براي ما بسيار مهم است كه اعتماد دو جانبه ايجاد گردد وبه طوردائمي همكاري ما ادامه داشته باشد.كار مشاوره ما از نظر حقوقي در مرحلهٌ اول مشاوره است ،كه كوشش ما بر اين است كه از برخورد دراز مدت دادگاهي كاسته شود .ما كوشش مي نماييم
در موارد ذيل در كنار موكل حضور داشته باشيم
 
١- حمايت و مشاوره سالم و دقيق
٢- شكل دادن طرح هاي حقوقي قراردادها و ادعا هاي نهاد هاي منطقه اي مربوطه و نمايندگان مسئول
٣- حضور در دادگاه و ادارات دولتي
٤- شركت در كنفرانس ها و سمينار ها جهت ايجاد معلومات كه به مسايل شما ارتباط داشته باشد
Ù¥- وكالت  Ù…ا همچنان در حصول حقوق Ùˆ مطالباتتان كه اكثر موكلين ما اين مطلب را مهم مي دانند ØŒ مثبت بوده.كه هر Ú†Ù‡ زودتر شما به ما مشكل حقوقي خود را توضيح دهيد امكانات موفقيت شما بيشتر خواهد بود. موارد در سيستم هاي حقوقي مختلف ØŒ علوم عالي Ùˆ لياقت همه جانبه را لازم مي داند .
 
از همين جهت دفتر وكالت ثبات سطح دانش Ùˆ آموزشي مداوم  Ø¨Ø± اساس معيار هاي جديد را پي گير بوده ØŒ Ùˆ تماس ما با وكالتخانه ها Ùˆ متخصصين حقوق به طور هم بسته Ùˆ هماهنگ ادامه دارد تا باشد كه كار ما با كيفيت عالي قضاوت گردد.دفتر وكالت ثبات  با قوانين حقوقي مطابقت داشته با كيفيت Ùˆ پي گيري كامل Ùˆ عيان از مرحله اول پروسه تا حصول ادعاهاي شما در خواست وكالت را مي نمايد
 
 
 

اعتماد

 

صلاحیت

 

پایدار

 

Pressemitteilungen des Bundesgerichtshofs
Pressemitteilung 121/24 vom 31.05.2024
Pressemitteilung 119/24 vom 29.05.2024
Pressemitteilung 102/24 vom 02.05.2024
Pressemitteilung 79/24 vom 09.04.2024
Pressemitteilung 70/24 vom 26.03.2024
Pressemitteilung 43/24 vom 01.03.2024
Pressemitteilung 39/24 vom 29.02.2024

© 2014 anwaltskanzlei sobat | webdesign: webtraum.eu