دفتر وكالت ثبات

كه به شكل اعضاي انفرادي و گروهي در داخل آلمان و خارج در رشته هاي حقوقي وكالت نموده به مراجعين محترم مشاوره مي دهد .
مشاوره ما براي شما همه جانبه مي باشد براي اينكه مسايل حقوقيتان بطور شايسته و به سود شما حل گردد .دفتر وكالت ما امور خدمات اجتماعي را پيگيرانه از پيش برده كه از همين جهت مشاوره و حفاظت از حقوق شما قسمت مهم كار ما را تشكيل مي دهد .
براي اينكه وكالت  Ù…ا درباره موضوعات مورد نياز شما مطابقت داشته باشد ØŒ مشاورهٌ حقوقي ما بر اساس اعتماد دو جانبه Ùˆ دقيق شدن بر امورات فرهنگي ØŒ اجتماعي Ùˆ اقتصادي استوار مي باشد . هدف بر اين است كه براي نگهداشتن Ùˆ تضمين حقوق موكلين خود تا حد ممكن سعي به عمل آوريم .
دفتر وكالت ثبات تشكيل شده از هياًت كاري كه به طرز تفكر شما آشنا بوده و تا حد ممكن از شما حمايت مي نمايد.براي ما بسيار مهم است كه اعتماد دو جانبه ايجاد گردد وبه طوردائمي همكاري ما ادامه داشته باشد.كار مشاوره ما از نظر حقوقي در مرحلهٌ اول مشاوره است ،كه كوشش ما بر اين است كه از برخورد دراز مدت دادگاهي كاسته شود .ما كوشش مي نماييم
در موارد ذيل در كنار موكل حضور داشته باشيم
 
١- حمايت و مشاوره سالم و دقيق
٢- شكل دادن طرح هاي حقوقي قراردادها و ادعا هاي نهاد هاي منطقه اي مربوطه و نمايندگان مسئول
٣- حضور در دادگاه و ادارات دولتي
٤- شركت در كنفرانس ها و سمينار ها جهت ايجاد معلومات كه به مسايل شما ارتباط داشته باشد
Ù¥- وكالت  Ù…ا همچنان در حصول حقوق Ùˆ مطالباتتان كه اكثر موكلين ما اين مطلب را مهم مي دانند ØŒ مثبت بوده.كه هر Ú†Ù‡ زودتر شما به ما مشكل حقوقي خود را توضيح دهيد امكانات موفقيت شما بيشتر خواهد بود. موارد در سيستم هاي حقوقي مختلف ØŒ علوم عالي Ùˆ لياقت همه جانبه را لازم مي داند .
 
از همين جهت دفتر وكالت ثبات سطح دانش Ùˆ آموزشي مداوم  Ø¨Ø± اساس معيار هاي جديد را پي گير بوده ØŒ Ùˆ تماس ما با وكالتخانه ها Ùˆ متخصصين حقوق به طور هم بسته Ùˆ هماهنگ ادامه دارد تا باشد كه كار ما با كيفيت عالي قضاوت گردد.دفتر وكالت ثبات  با قوانين حقوقي مطابقت داشته با كيفيت Ùˆ پي گيري كامل Ùˆ عيان از مرحله اول پروسه تا حصول ادعاهاي شما در خواست وكالت را مي نمايد
 
 
 

اعتماد

 

صلاحیت

 

پایدار

 

Pressemitteilungen des Bundesgerichtshofs
Pressemitteilung 220/21 vom 01.12.2021
Pressemitteilung 219/21 vom 30.11.2021
Pressemitteilung 189/21 vom 19.10.2021
Pressemitteilung 169/21 vom 09.09.2021
Pressemitteilung 163/21 vom 01.09.2021
Pressemitteilung 162/21 vom 30.08.2021
Pressemitteilung 147/21 vom 29.07.2021
Pressemitteilung 135/21 vom 19.07.2021
Pressemitteilung 126/21 vom 13.07.2021
Pressemitteilung 117/21 vom 30.06.2021
Pressemitteilung 116/21 vom 30.06.2021
Pressemitteilung 72/21 vom 31.03.2021
Pressemitteilung 52/21 vom 10.03.2021
Pressemitteilung 37/21 vom 18.02.2021
Pressemitteilung 23/21 vom 01.02.2021
Pressemitteilung 21/21 vom 29.01.2021
Pressemitteilung 16/21 vom 26.01.2021
Pressemitteilung 1/21 vom 04.01.2021

© 2014 anwaltskanzlei sobat | webdesign: webtraum.eu